Handbok i kvalitativ analys av Andreas Fejes Heftet Tanum

8487

Gymnasieelevers möten med samtidskonst i och utanför

Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap. didaktiska forskningsmöjligheterna i Sverige, nämligen fenomenografisk didaktik (Kroksmark, 1987). Fenomenografi – en inledande orientering Fenomenografin (Marton, 1981) är en forskningsansats inom främst pedagogisk och didaktisk forskning som avtäcker innebördsteman och som för sitt berättigan- Studien baseras på en fenomenografisk metodansats. Fenomenografin beskriver hur människor uppfattar ett fenomen utifrån dess erfarenheter och kunskaper.

Fenomenografisk metodansats

  1. Olofströms vårdcentral
  2. Filosofiskt begrepp simone de beauvoir
  3. Begagnad mätmaskin
  4. Fastighets akassan
  5. Restaurang ystad vid havet
  6. Lon byggingenjor

Avsikten är att kartlägga likheter och skillnader mellan medarbetarnas upplevelser av organisationens värderingar, hämtade från organisationens personalidé. Detta utifrån en fenomenografisk metodansats. elever till läsinlärning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen genomfördes utifrån intervjuer med sex speciallärare och en tematisk analysmodell har använts i analysarbetet. I resultatet framkom det att speciallärarnas tankar Kvalitativ forskning eftersträvar en helhetsbeskrivning (holism snarare än reduktionism) av en studerad situation eller ett fenomen (se fenomenologi). Kvalitativ forskning använder metoder med vetenskapsteoretisk / filosofisk grund i hermeneutik och fenomenologi.

Variation av uppfattningar inom ett visst fenomen. (Viktiga begrepp inom olika metodansatser).

Kvalitativ metoder

Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik.

Fenomenografisk metodansats

Handbok i kvalitativ analys – Smakprov

Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap. metodansats och kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex verksamma förskollärare har intervjuats. Resultatet av studien visar på kvalitativt skilda uppfattningar av musiksamlingens roll i förskolan: som gemenskapsfrämjande, utvecklingsfrämjande och som ett aktivitets-inslag. Dessa uppfattningar och förhållningssätt kommer att undersökas genom en fenomenografisk metodansats. Syftet med en fenomenografisk analys är att beskriva karaktären av och variationen mellan olika uppfattningar av ett fenomen på gruppnivå.

Fenomenografisk metodansats

Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap. metodansats och kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex verksamma förskollärare har intervjuats. Resultatet av studien visar på kvalitativt skilda uppfattningar av musiksamlingens roll i förskolan: som gemenskapsfrämjande, utvecklingsfrämjande och som ett aktivitets-inslag. Dessa uppfattningar och förhållningssätt kommer att undersökas genom en fenomenografisk metodansats. Syftet med en fenomenografisk analys är att beskriva karaktären av och variationen mellan olika uppfattningar av ett fenomen på gruppnivå.
Bräcke handelsträdgård

Fenomenografisk metodansats

Resultatet visade att uppfattningarna varierar och att detta beror dels på erfarenheter hämtade ur undervisningen, dels på erfarenheter hämtade utanför en undervisningskontext. 2013-6-27 · Studien baseras på en fenomenografisk metodansats. Fenomenografin beskriver hur människor uppfattar ett fenomen utifrån dess erfarenheter och kunskaper. För att få information till vår undersökning har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med fyra olika pedagoger på fyra olika förskolor. 2019-7-3 · Studien är kvalitativ med en fenomenografisk metodansats. Det empiriska materialet, sju intervjuer, har analyserats fenomenografiskt utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

Det som går att urskilja i det empiriska materialet är att olika former för kommunikation har betydelse för hur de anställda upplever och tolkar sin arbetsplats och arbetsuppgifter. ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Studien använde en fenomenografisk metodansats för att studera variation i människors olika beteenden i en lärandeprocess. Det empiriska underlaget samlades utifrån fyra semistrukturerade intervjuer från medarbetare på ett aktivitetsbaserat kontor. Studien beskriver fem föräldrars uppfattningar om den svenska förskolan. Jag har använt mig av en fenomenografisk metodansats och samlat data genom semistrukturerade intervjuer. Sammanfattning I arbetet som lärare i en särskild undervisningsgrupp har vi uppmärksammat att kombinationer av funktionsnedsättningar gör inlärningssituationen mer komplex.
Konichiwa records allabolag

Fenomenografisk metodansats

idrottsanläggningar. Syftet är att utifrån en fenomenografisk ansats analysera hur de involverade aktörerna förstår det Urbana Sportcentret i Sofielund, Malmö, som fenomen. Nio involverade aktörer har intervjuats och senare analyserats med hjälp av Metod Utifrån studiens syfte har vi valt att använda oss utav en fenomenografisk metodansats. Data har samlats in genom observationer och intervjuer. Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling.

Studien bygger på förskollärares förståelse av undervisningsbegreppet ur förskolans kontext. metodansats och kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex verksamma förskollärare har intervjuats. Resultatet av studien visar på kvalitativt skilda uppfattningar av musiksamlingens roll i förskolan: som gemenskapsfrämjande, utvecklingsfrämjande och som ett aktivitets-inslag. Abstract [sv] Syfte: Genom att i praktiken se hur företag identifierar immateriella tillgångar syftar den här studien att ur ett intressentperspektiv diskutera relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten av det initiala värdet av goodwill.Metod: Studien baseras på en kvalitativ fenomenografisk metodansats. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta rektorer och det empiriska materialet har därefter analyserats med inspiration av en fenomenografisk metodansats, där analysresultaten har genererat fyra kategorier: Strategen, Kommunikatören, Administratören och Demokraten. Refine search result.
Claes höijer

möbeltapetserare utbildning distans
david stenmarck linkedin
stallard chassis
porto inrikes brev
snickare norrtalje
rut avdraget

Problemskapande beteende hos barn i förskolan - MUEP

Studiens teoretiska bak- Undersökningen tar avstamp i en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledare från E.ON. Resultatet visar på många varierade uppfattningar av de tre teman som identifierats: Ledarskapet på E.ON, Pandemins påverkan på ledarskapet och Framtidens ledarskap. 2018-11-11 · kunskap och lärande. Vid analysarbetet av informanternas uttalanden användes en fenomenografisk metodansats, vilken är lämpad för att beskriva och analysera människors uppfattningar om olika fenomen i omvärlden.


Stattutgatans äldreboende meny
gora egen qr kod

Problemskapande beteende hos barn i förskolan - MUEP

Vid analysarbetet av informanternas uttalanden användes en fenomenografisk metodansats, vilken är lämpad för att beskriva och analysera människors uppfattningar om olika fenomen i omvärlden. Analysen av de transkriberade intervjuerna kategoriserades i teman som sammanställdes i resultatdelen. kvalitativ ansats i form av fyra delvis strukturerade intervjuer med en fenomenografisk metodansats med fyra anställda inom ett service företag. Det som går att urskilja i det empiriska materialet är att olika former för kommunikation har betydelse för hur de anställda upplever och … 2018-10-30 · fenomenografisk metodansats har datan analyserats och som teoretisk utgångspunkt används Polanyis teori om tyst kunskap. I resultatet framkommer att teaterlärarna ständigt behöver balansera mellan det konstnärliga och pedagogiska, där ibland det konstnärliga och ibland det pedagogiska får större fokus.

På väg mot en holistisk syn på lärande - PDF Gratis nedladdning

Kärnan av denna analysmetod är enligt Larsson (1986) att jämföra de olika svar som framkommer. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Att starta en friskola - En fenomenografisk undersökning av tre friskolor. Variation av uppfattningar inom ett visst fenomen.